Verkkokauppa

Suosittelemme myös näitä tuotteita

 • Yrityskulttuuri - selviytymisopas

  Edgar H. Schein Yrityskulttuuri - selviytymisopas on ollut yksi Laatukeskuksen suosituimpia julkaisuja jo 12 vuoden ajan. Kirja on kirjoitettu nykyisille ja tuleville johtajille sekä organisaation kehittäjille, jotka haluavat ymmärtää, mitä yrityskulttuuri on, miksi sen ymmärtäminen on tärkeää, ja ennen kaikkea, miten sitä voidaan muuttaa

 • EFQM Excellence Model 2013 suomi

  Uudistettu EFQM Excellence -malli 2013 on toiminnan systemaattisen suunnittelun, johtamisen ja kehittämisen ajatusmalli ja viitekehys. Tämä business excellence -malli soveltuu niin kestävän kilpailukyvyn kuin toiminnan vaikuttavuuden parantamiseen kaikille organisaatioille ja organisaatioyksiköille niiden koosta ja toimialasta riippumatta.

 • Tätä on lean

  Lean on aikamme yleisin johtamisfilosofia, jota hyödynnetään kaikilla aloilla. Silti konseptin määritelmä on edelleen epämääräinen, ja se ymmärretään usein väärin. Tätä on lean -kirjassa esitellään tehokkuusparadoksin idea, jonka mukaan organisaatioilla on väärä käsitys tehokkuudesta.

 • PK-yrityksen arviointimalli

  Julkaisu perustuu Euroopan laatupalkintomallin PK-versioon ja sitä käytetään Suomen laatupalkintokilpailussa vuodesta 2001 alkaen.

 • Pysy parhaana - kestäväksi kehitetty

  Jim Collinsin teos Hyvästä paras (Good to Great) ilmestyi vuonna 2001. Luontainen jatko teokselle on kirja Pysy parhaana - Kestäväksi kehitetty (Built to Last), joka kertoo, kuinka saat parhaaksi viritetyn yrityksen säilymään pysyvästi parhaana.

Hinta (+alv 10%)
EUR52.30

Hiljaiset signaalit esimiestyössä - Avain työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämiseen

Kirjassa kerrotaan, miten henkilöstön hiljaisen tiedon avulla parannetaan merkittävästi organisaation tuottavuutta. Tuottavuuden nousu kulkee käsi kädessä paremman työelämän laadun kanssa. Kilpailukyvyn parantuminen koskee sekä yrityksiä että kuntaorganisaatiota ja se havainnollistetaan euromääräisillä esimerkkilaskelmilla. Tuottavuuden nousu syntyy tekemisen kautta, pitää parantaa perustyön tekemisen sujuvuutta toteuttamalla työelämäinnovaatioita hierarkian kaikilla tasoilla. Työyhteisöryhmistä kumpuava hiljainen tieto mitataan hiljaiset signaalit -kehittämismittauksella, jolloin saadaan ryhmäkohtaiset optimaaliset parannukset käyntiin nopeasti. Hiljaiset signaalit menetelmän tehokkuus on osoitettu väitöstutkimuksella ja se on palkittu kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

Organisaation kilpailukyky rakentuu useiden inhimillisten menestystekijöiden varaan. Näitä ovat esimerkiksi sitoutuminen, esimiestoiminta, toimintakulttuuri, työosaaminen, prosessit ja sisäinen viestintä.Kirjassa käydään seikkaperäisesti läpi keskeiset kompetenssit, joista muotoutuu työyhteisöryhmän kokema työelämän laatu. Oleellista on löytää ne pullonkaulat, jotka kuristavat henkilöstövoimavarojen hyödyntämistä. Kun toimenpiteet kohdennetaan oikein, voidaan vapauttaa henkilöstössä piilevät voimavarat. Kirja esittelee ainutlaatuisen virtausmallin, joka havainnollistaa tuottavuuden ja työelämän laadun välisen yhteyden.

Organisaation kehittämisen avaintekijöitä ovat nopeus, ratkaisukeskeisyys, osallistaminen ja konkreettiset toimenpiteet sekä vaikuttavuuden seuranta. Kirja kertoo, miten tuottavuuteen vaikuttavaa aineetonta pääomaa kehitetään henkilöstöä kuunnellen optimaalisesti, nopeasti ja ratkaisukeskeisesti. Organisaation kehittämisen prosessi on selkeä ja kytkeytyy laatujärjestelmiin ja johtamisjärjestelmiin. Useat esimerkit valaisevat käytännön toteuttamista. Kirjaa voidaankin käyttää organisaation kehittämisen käsikirjana.

ISBN

978-952-5684-53-7

Kieli
suomi
Sivumäärä
156
Tekijä/tekijät

Marko Kesti